JS Panorama

JavaScriptová komponenta pro zobrazení panoramatických snímků z celé České republiky.

Tato „panorama prohlížečka“ zařídí zobrazení sférických snímků ve vašich webových stránkách a umožní uživatelům se rozhlížet kolem dokola či se přesouvat na vedlejší snímky.

Komponenta se sama stará o načítání potřebných dat prostřednictvím REST API.

Pro konkrétní ukázky se podívejte na Panorama tutoriály.

Snímky byly pořizovány v různých částech republiky v různých letech. V rámci API jsou z licenčních důvodů prozatím dostupné pouze snímky do roku 2019

Ovládání panoramy

Uživatel se může v panoramě rozhlížet pomocí myši, případně na klávesnice (šipky vlevo vpravo či „a“ „d“).

V případě povolení přesunu mezi snímky (showNavigation:true) může přechod probíhat opět pomocí myši (klikáním na navigační šipky či místa dalších snímků) či na klávesnici (šipky dopředu dozadu či „w“ „s“)

Spotřeba panoramy

Panorama (jedna sféra) se nestahuje jako jedna velká fotka, ale skládá se z jednotlivých panorama dlaždic. Obvyklý rozměr celé panoramy je 16×8 dlaždic.

JS prohlížečka se sama stará o stažení potřebných dlaždice. Nestahuje celou sféru, ale jen ty dlaždice, které padnou do zobrazeného pohledu.

Spotřeba panoramy (v dlaždicích) se pak účtuje dle ceníku REST API.

Použití knihovny

Pro využití panoramy je potřeba přidat do hlavičky tento skript.

<script type="text/javascript" src='https://api.mapy.cz/js/panorama/v1/panorama.js'></script>

Díky němu máte k dispozici třídu Panorama, která zpřístupňuje jedinou funkci panoramaFromPosition().

funkce panoramaFromPosition()

Funkce pro zobrazení panoramy na určitých souřadnicích. Hledá nejbližší panoramu k zadaným souřadnicím v daném poloměru.

Vstupní parametry

parentrodičovský html element pro připnutí panoramy
lon, latsouřadnice, v jejich okolí se vyhledává nejbližší panorama, až do určeného poloměru (viz parametr radius)
apiKeyAPI klíč pro REST API
Nepovinné parametry
radiusMaximální poloměr pro hledání panoramy. V metrech.
výchozí hodnota: 50 m
yawNatočení vzhledem k severu
možné hodnoty:
„auto“ – výchozí hodnota, natočení po směru focení
„point“ – natočení směrem na vstupní souřadnice
číslo- 0 – 2 * Math.PI (0 – sever)
pitchsklopení ( – nahoru, + dolů)
možné hodnoty: +-Math.PI
výchozí hodnota 0
fovhorizontální šířka zorného pole (vlatně přiblížení)
možné hodnoty: Math.PI / 2 – Math.PI/20
výchozí hodnota 1.2
showNavigationtrue/false – zapne nebo vypne možnost přesunu na vedlejší snímky
výchozí hodnota: false
langjazyk (používá se pro tooltipy, chybové hlášeky atd…)
možné hodnoty: cs, de, el, en, es, fr, it, nl, pl, pt, ru, sk, tr, uk
výchozí hodnota: cs

Návratové hodnoty

Funkce vrací objekt IOutput, který obsahuje tyto klíče

Informace o panoramě
info.lon, info.latInformace o skutečné poloze foceného místa
info.dateDatum pořízení snímku ve formátu YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Informace o stavu
errorCode„NONE“ | „PANORAMA_NOT_FOUND“ | „MISSING_API_KEY“
errorpopis chyby
Funkce
funkce destroyfunkce, která panoramu odstraní
funkce addListener, removeListernersledování událostí pro otočení „pano-view“ a posun „pano-place“ panoramy (viz ukázka)
funkce setCamera, getCamerafunkce umožňují nastavit/přečíst aktuální pohled panoramy


  interface ICreatePanoFromPositionOpts {
    /** Parent element */
    parent: HTMLElement;
    /** Wgs84 longitude coordinate */
    lon: number;
    /** Wgs84 latitude coordinate */
    lat: number;
    /** API key */
    apiKey: string;
    /** Default pano view - yaw - "auto", "point" - direction to point, number - custom value <0;2 * Math.PI> [rad] */
    yaw?: "auto" | "point" | number;
    /** Default pano view - pitch */
    pitch?: number;
    /** Horizontal field of view */
    fov?: number;
    /** Search area radius [m] */
    radius?: number;
    /** Supported langs: cs, de, el, en, es, fr, it, nl, pl, pt, ru, sk, tr, uk */
    lang?: TLANGS;
    /** Show navigations - neighbors, click mask */
    showNavigation?: boolean;
    /** Hide errors output */
    hideErrors?: boolean;
    /** Resize timeout - 0 to disable, default 100 [ms] */
    resizeTimeout: 100,
  }
   
  interface ICreatePanoFromPositionOutput {
    /** Panorama meta information */
    info?: {
      /** Pano wgs84 longitude coordinate */
      lon: number;
      /** Pano wgs84 latitude coordinate */
      lat: number;
      /** Create date YYYY-MM-DD hh:mm:ss*/
      date: string;
    };
    /** Error message */
    error: string;
    /** Error code */
    errorCode: "NONE" | "PANORAMA_NOT_FOUND" | "MISSING_API_KEY" | "WRONG_API_KEY";
    /** Add listener */
    addListener: (name: T, callback: (data: IEvent[T]) => void) => void;
    /** Remove listener */
    removeListener: (name: T, callback: (data: IEvent[T]) => void) => void;
    /** Get panorama camera */
    getCamera: () => ICamera;
    /** Set panorama camera */
    setCamera: (camera: ICamera) => void;
    /** Destroy panorama */
    destroy: () => void;
  }
  interface ICamera {
    yaw: number;
    pitch: number;
    fov: number;
  }

Možnost sledování otáčení a posunů

Je možné napojit se na události, které se volají při změně natočení či při posunu na vedlejší panoramu.


// add listener - pano view change
panoData.addListener("pano-view", viewData => console.log(["view data", viewData]));
// add listener - pano change place
panoData.addListener("pano-place", placeData => console.log(["place data", placeData]));

Funkce panoramaExists()

Funkce ověří, že je na daném místě panorama vůbec k dispozici. Vstupní parametry i návratové hodnoty má podobné, jako funkce panoramaFromPosition() .


 interface IPanoramaExistsOpts {
    /** Wgs84 longitude coordinate */
    lon: number;
    /** Wgs84 latitude coordinate */
    lat: number;
    /** API key */
    apiKey: string;
    /** Search area radius [m] */
    radius?: number;
  }

  interface IPanoramaExistsOutput {
    /** Panorama meta information */
    info?: {
      /** Pano wgs84 longitude coordinate */
      lon: number;
      /** Pano wgs84 latitude coordinate */
      lat: number;
      /** Create date YYYY-MM-DD hh:mm:ss*/
      date: string;
    };
    /** Panorama exists? */
    exists: boolean;
  }