Smluvní ujednání

Podmínky užití služby REST API Mapy.cz

1. Vymezení služby a definice

1.1. Provozovatelem služby REST API Mapy.cz (dále též „Služba“) je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, kontaktní formulář dostupný na: https://developer.mapy.cz/,  tel. dostupný na: https://o.seznam.cz/kontakty/, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel”).

Tyto smluvní podmínky upravují užití Služby, spolupráci Provozovatele a Zákazníka při užití Služby a související práva a povinnosti (dále jen „Podmínky“).

1.2. Vymezení Služby:

 • Služba umožňuje Zákazníkům používat níže specifikované mapové funkce na vlastních webových stránkách Zákazníků a v rámci vlastních aplikací Zákazníků (webové stránky a/nebo aplikace dále též jako „Odvozené aplikace”).
 • Služba poskytuje užití výlučně mapových funkcí specifikovaných v technické dokumentaci uvedené na webové stránce Služby dostupné na internetové adrese (URL): https://developer.mapy.cz/, zde jsou uvedeny i veškeré technické podrobnosti týkající se Služby.
 • Služba je určena pouze pro Odvozené aplikace v elektronické formě.

1.3. Definice dalších pojmů

Zákazník:

Zákazníkem se rozumí osoba, která se v rámci Služby řádně zaregistruje a užívá ji ke stanovenému účelu a je v rozhraní Služby u Projektu uvedena jako „vlastník“ Projektu (dále jen „Zákazník“).

V rámci registrace na Službu je Zákazník povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem a vyslovit souhlas s těmito Podmínkami, tj. projevit vůli být těmito Podmínkami vázán.

Rozhraní: Rozhraním se rozumí rozhraní Služby, které umožňuje správu účtu Zákazníka na Službě a do kterého se Zákazník přihlašuje prostřednictvím zadaných přihlašovacích údajů (dále jen „Rozhraní“).

Projekt:

Projektem se rozumí aplikace nebo skupina aplikací, které spolu věcně nebo obchodně nebo jiným způsobem souvisí a účtují se dohromady (dále jen „Projekt“).

Výslovně se vylučuje, aby takto související aplikace byly rozdělovány do vícero Projektů podle těchto Podmínek nebo případy, kdy by pro jednu aplikaci bylo zřizováno více Projektů podle těchto Podmínek. Zákazník musí být nositelem práv k této aplikaci/skupině aplikací, přičemž musí mít plnou kontrolu (tj. veškerá práva, včetně dispozičních oprávnění) nad jejími zdrojovými kódy. Výslovně se stanoví, že hromadně distribuované aplikace a řešení (tj. ať už distribuované zdarma nebo za úplatu, včetně prodeje, nájmu apod.) musí v rámci jednoho Projektu podle těchto Podmínek provozovat vždy výlučně nositel práv k této aplikaci (tj. subjekt s plnou kontrolou nad jejími zdrojovými kódy) a nemůže přenášet založení Projektů na jinou osobu, typicky koncové uživatele (a to ani v případě, že jsou koncovým uživatelům takovéto aplikace částečně přizpůsobovány na míru).

Projekt musí mít vždy stanoven Tarif podle těchto Podmínek.

API Klíč Provozovatele (dále jen „API klíč“):

API klíčem se rozumí v Rozhraní vygenerovaný unikátní identifikátor, který Zákazník stanoveným způsobem předává (užívá) při volání API funkcí. API klíč Identifikuje Projekt, ke kterému volání patří (tj. do kterého se účtuje). Výslovně se stanoví, že v rámci Projektu může být více API klíčů.

Tarif:

Tarifem se rozumí vymezený obchodní model spolupráce podle těchto Podmínek (dále jen „Tarif“). Formy Tarifů podle těchto Podmínek jsou: základní, zvýhodněný, na míru. Kombinace Tarifů není možná.

Kredity:

Stanovené jednotky, kterými jsou ohodnoceny jednotlivé funkce Služby (dále jen „Kredity“).

Kredity mají dvě formy:

 • Volné Kredity, které jsou Provozovatelem poskytovány bezúplatně, tj. zdarma. Ceník pro příslušný Tarif stanoví Volné kredity.
 • Placené Kredity, které jsou poskytovány Provozovatel za úplatu, výše úplaty za placené Kredity je stanovena Ceníkem dostupným na: https://developer.mapy.cz/.

Placená spotřeba:

Placenou spotřebou se rozumí využití Placených Kreditů ze strany Zákazníka (dále jen „Placená spotřeba“), v rámci rozhraní Služby je Zákazník povinen určit, zda využije Placenou spotřebu.

Čestné prohlášení:

Čestný prohlášením se rozumí stanovený dokument v elektronické formě, který Zákazník v souladu s těmito Podmínkami vyplní (dále jen „Čestné prohlášení“). Čestné prohlášení je nezbytnou podmínkou pro užití zvýhodněného Tarifu podle těchto Podmínek.

2. Princip užívání Služby a modely spolupráce (Tarify)

2.1. Zákazník je v rozhraní Služby povinen vymezit Projekt, určit Tarif, API klíč a dále stanovit, zda bude čerpat výlučně Volné Kredity nebo bude využívat Placenou spotřebu po vyčerpání Volných Kreditů, to vše za podmínek stanovených těmito Podmínkami. Pokud dojde k vyčerpání Volných Kreditů a není aktivována Placená spotřeba, dojde k pozastavení Služby, a to do konce příslušného kalendářního měsíce.

2.2. Zákazník v rozhraní Služby stanoveným způsobem volá mapové funkce Služby, které jsou oceněny vymezeným počtem Kreditů (převodní tabulka dostupná na: https://developer.mapy.cz/, přičemž spotřeba Kreditů se sčítá přes všechny API klíče Projektu.

2.3. Úhrady za užití Služby jsou realizovány formou plateb z kreditu Zákazníka (ve smyslu definice kreditu podle čl. I. odst. 5 smluvních podmínek služby Klientská zóna a Peněženka, dále jen „kredit v Peněžence“) v systému Seznam Peněženka a platí pro ně smluvní podmínky služby Klientská zóna a Peněženka, dostupné na: https: https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-klientska-zona-penezenka.

2.4. Vyúčtování úhrady Služby a stržení kreditu v Peněžence za Službu za zúčtovací období, kterým je předchozí kalendářní měsíc, proběhne k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po zúčtovacím období.

Pokud nemůže být platba realizována z důvodu nedostatečného nebo záporného kreditu v Peněžence, dojde k pozastavení Služby, a to do doby, nežli je stav kreditů v Peněžence dostatečný pro úhradu stanovených plateb.

2.5. Užití Služby se realizuje vždy pouze jedním z níže vymezených obchodních modelů spolupráce:

 • Základní Tarif;
 • Zvýhodněný Tarif;
 • Tarif na míru.

Aktuální podrobné podmínky tarifu jsou dostupné na https://developer.mapy.cz/.

2.5.1. Základní Tarif

Základní (tj. výchozí) užití Služby se realizuje prostřednictvím základního Tarifu, pokud není stanoveno jinak.

2.5.2. Zvýhodněný Tarif

Užití Služby prostřednictvím zvýhodněného Tarifu Službu je možné pouze za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • Zákazník o zvýhodněný Tarif výslovně zažádal prostřednictvím Rozhraní a řádně vyplnil Čestné prohlášení, a to za každý kalendářní rok užití Služby
 • Odvozené aplikace musejí být pro koncové uživatele zcela bezúplatné (zdarma) a veřejně dostupné po celou dobu užití , tj. koncoví uživatelé Odvozené aplikace nesmí být omezeni jakýmkoliv způsobem v přístupu k plné funkcionalitě celé Odvozené aplikace (např. zpoplatněný přístup, uzavřené komunity na pozvání, přístup prostřednictvím odkazu zaslaného na e-mail, přístup vybraných zaměstnanců Zákazníka atp.); nesmí se jednat o případy provozování Odvozených aplikací v rámci uzavřených vnitřních podnikových sítí, intranetu či za firewallem;
 • Mapové podklady Služby a/nebo jiná data Služby nesmí být v Odvozené aplikaci kombinovány s jinými mapovými podklady
 • Projekt po celou dobu trvání/užití propaguje službu Mapy.cz a užívá loga a copyrightové doložky způsobem uvedeným nahttps://developer.mapy.cz/

Pokud užití Služby v Odvozené aplikaci přestane splňovat byť jen jedinou podmínku pro Zvýhodněný tarif, dojde bez předchozího upozornění a bez náhrady k převodu na Základní tarif. Posouzení splnění těchto podmínek náleží výlučně Provozovateli.

2.5.3. Tarif na míru

Užití Služby prostřednictvím Tarifu na míru je možné pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

3. Licenční ujednání

3.1. Provozovatel poskytuje Zákazníkovi oprávnění užít Službu, resp. její obsah, v Odvozených aplikacích, a to pouze pomocí funkcionalit Služby uvedených na https://developer.mapy.cz/, tj. poskytovaných Provozovatelem v rámci Služby.

3.2. Veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví ke Službě, jakož i ke zdrojovému kódu Služby náleží Provozovateli nebo jeho dodavatelům. Zákazník je povinen v rámci Odvozené aplikace řádně označit v souladu s těmito Podmínkami nositele autorských a jiných práv duševního vlastnictví ke Službě, přičemž není oprávněn bránit či modifikovat uvedení nositele autorských a jiných práv duševního vlastnictví v případech, kdy je toto označení již součástí Služby.

4.Podmínky užití Služby

4.1.Zákazník je povinen pro užití Služby používat výlučně API klíč Provozovatele určený k Projektu (tj. je zakázáno užití cizích API klíčů).

4.2.Zákazník je povinen zabezpečit vlastní užívání Služby před zneužitím. V případě prokázání takového zneužití nese Zákazník veškerou odpovědnost stejnou měrou, jako v případě vědomého zneužití Zákazníkem, a odpovídá Provozovateli za újmu způsobenou porušením své povinnosti zabezpečit Službu před jejím zneužitím.

4.3.Zákazník je oprávněn užívat všechny dostupné funkce, které Služba aktuálně obsahuje. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez předchozího upozornění Zákazníka omezit nebo ukončit provoz konkrétní verze Služby nebo některé funkce Služby.

4.4.Zákazník je povinen při použití mapových dlaždic Služby dodržet správné atributování, jak je uvedeno: https://developer.mapy.cz/rest-api/atributovani/.

4.5. Na veškerý obsah Odvozené aplikace, včetně jejího kódu, nad rámec užití obsahu Služby (zejména, nikoliv však výlučně, zobrazovaná data a kód stránky, aplikace či jiného systému, kde je Služba integrována), musí mít Zákazník zákonná práva pro užití takového obsahu nebo kódu.

4.6. Zakázané užití Služby

Služba nebo Odvozená aplikace nesmí být užita v následujících případech:

4.6.1. Užití nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, jakož ani s právním řádem jiného státu, kde může být Služba provozována a/nebo užití nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

4.6.2.Zákazník nesmí v souvislosti užíváním Služby provádět následující činnosti ani umožnit provádění takových činností třetím osobám:

– ukládat nebo cachovat jednotlivé dlaždice či výsledky API funkcí;

– ručně či strojově získávat data ze Služby (tzv. scraping), tj. zejména provádět indexování, sdílení, pre-caching, ukládání, exportování. Zákaz uvedený v tomto odstavci platí rovněž pro jakákoliv data poskytovaná jako výstupy ze Služby či prostřednictvím Služby;

– vytvářet odvozený obsah, zejména formou digitalizace, použití pro vytvoření 3D modelu atp.;

-upravovat, ukládat, rozmnožovat, vytvářet odvozená mapová díla nebo používat jinými způsoby, než které umožňuje dokumentace funkcionalit Služby.

4.6.3.Zákazník nesmí v Odvozených aplikacích zobrazovat obsah nepocházející ze Služby způsobem, který by mohl vést k názoru, že jde o obsah sponzorovaný, vlastněný nebo nabízený Provozovatelem.

4.6.4. Odvozená aplikace nesmí obsahovat počítačové viry, červy, trojské koně, spyware ani jiné škodlivé programy a kódy.

4.6.5. Zákazník nesmí vkládat reklamu přímo do obsahu Služby. Zobrazovat reklamu v rámci vlastního obsahu Zákazníka v Odvozených aplikacích, jinak než integrací do přirozeného obsahu Služby je však dovoleno.

4.6.6. Zákazník není oprávněn:

– kopírovat, rozkládat, dekompilovat, překládat, rozebírat nebo se jinak pokoušet získávat zdrojový kód nebo zdrojová data Služby či jakkoliv související se Službou;

– poskytovat jakýmkoliv třetím osobám oprávnění užívat Službu, zejména je zakázáno udělovat k užití Služby podlicence, převádět práva k užívání Služby či jinak Službu či jakékoliv oprávnění k ní distribuovat;

– prodávat, předávat nebo jinak komerčně zpřístupňovat Službu třetím osobám;

– přistupovat ke Službě či ji užívat způsobem, který obchází povinnost Zákazníka hradit Provozovateli za užití Služby úplatu nebo způsobem, který by určení výše úplaty neoprávněně snižoval.

4.6.7. Zákazník nesmí nijak pozměňovat, přemísťovat nebo odstranit znění a viditelnost ochranných známek a jiných označení Provozovatele a musí je zachovat v souladu s původní implementací Služby Provozovatele.  

5. Výhrady Provozovatele

5.1. Provozovatel Služby negarantuje funkčnost, dostupnost ani kvalitu Služby či obsahu Služby. Provozovatel neposkytuje podporu (technickou, informační ani jinou) pro Odvozené aplikace. Provozovatel Služby neposkytuje technickou podporu Služby. Nezbytnou podporu Služby poskytuje výlučně v rozsahu poskytovaných služeb uvedených na https://developer.mapy.cz/.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozsah funkcionalit i obsahu Služby (například mapové podklady mohou být prostřednictvím Služby poskytovány v omezeném rozsahu oproti mapovým podkladům dostupným prostřednictvím služby Mapy.cz provozované Provozovatelem, mohou být přidány či odebrány funkcionality, části Služby apod.). Užití některých funkcionalit či částí Služby může být podmíněno souhlasem Zákazníka a/nebo zvláštními podmínkami.

5.3 Provozovatel si vyhrazuje možnost reklamu do Služby kdykoli začlenit.

5.4. Provozovatel je oprávněn užít název Odvozené aplikace a/nebo logo Odvozené aplikace, popř.  Zákazníka v rámci svých referencí.

5.5. Zákazník je povinen na žádost Provozovatele sdělit, v jakých Odvozených aplikacích Službu používá. V případě, že Zákazník nesplní povinnost dle předchozí věty, je Provozovatel oprávněn okamžitě ukončit užívání Služby bez náhrady.

5.6. Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat a logovat aktivity Zákazníka při užití Služby.

5.7. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat notifikační upozornění v rámci Služby.

5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez předchozího upozornění Zákazníka omezit nebo ukončit provoz Služby nebo její konkrétní verze či funkce, přičemž o ukončení podpory Služby nebo její verze bude Provozovatel Zákazníka informovat prostřednictvím webové stránky Služby dostupné prostřednictvím URL: https://developer.mapy.cz

5.9. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení omezit libovolnému Zákazníkovi použití Služby bez povinnosti to odůvodňovat.

5.10. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zcela odepřít jednotlivému Zákazníkovi použití Služby či užívání Služby ukončit, a to v případech stanovených těmito Podmínkami.

6. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele

6.1. Provozovatel nenese odpovědnost a není povinen k náhradě nemajetkové či majetkové újmy, včetně ušlého zisku, způsobené Zákazníkům zejména:

 • užitím Služby všemi způsoby užití,
 • užitím Odvozené aplikace všemi způsoby užití,
 • provozem Služby včetně administrativní a technické činnosti spojené s provozem Služby,
 • funkčností samotné Služby včetně dostupnosti Služby,
 • obsahem Služby včetně aktuálnosti a přesnosti mapových podkladů či jiných dat nebo jinak souvisejících se Službou.

7. Osobní údaje

7.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

7.2. Pro účely užívání Služby Zákazníkem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté nebo zadané Zákazníkem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění těchto Podmínek, na jejichž základě Zákazník, jako subjekt osobních údajů, užívá Službu.

7.3. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedeného, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

7.4. Zákazník tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Zákazníkem poskytnuté e-mailové adresy.

7.5. Pokud Zákazník předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Zákazník odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

7.6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

8. Závěrečná ustanovení, ukončení smluvního vztahu, omezení přístupu ke Službě

8.1. Ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek je možné:

 • ze strany Provozovatele na základě výpovědi s okamžitou účinností, a to  v případě porušení těchto Podmínek, právních předpisů, dobrých mravů nebo práv třetích osob ze strany Zákazníka;
 • ze strany Provozovatele z důvodu ukončení provozování Služby.

Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zákazník je kdykoli oprávněn již Službu nekonzumovat (tj. neužívat ji), tímto není dotčena povinnost Zákazníka ve vztahu k Placené spotřebě, pokud Placenou spotřebu využil.

8.2. Provozovatel je oprávněn, bez předchozího upozornění, dočasně nebo trvale omezit přístup Zákazníka k užití Služby, za těchto podmínek:

– Zákazník sám či prostřednictvím Odvozené aplikace přímo nebo nepřímo porušil/porušuje tyto Podmínky, právní předpisy, dobré mravy nebo práva třetích osob;

– Provozovatel je povinen tak učinit na základě právních předpisů;

– na základě výzvy státních orgánů;

– v případě hrozby bezpečnostního problému či v rámci jeho řešení;

– v případě porušení bezpečnosti (včetně šíření virů apod.), narušení stability systému Služby či zájmů Provozovatele.

8.3. Vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí dále ve vybraných částech smluvními podmínkami Klientská zóna a Peněženka a právními předpisy České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě rozporu znění smluvních podmínek, mají tyto Podmínky přednost.

8.4. V případech, kdy je Zákazník ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).

8.5. S ohledem na digitální obsah Služby, v případě, kdy je obsah Služby poskytnut (resp. kdy je započato její poskytování), nemá Zákazník v postavení spotřebitele právo odstoupit do 14 dnů od smlouvy uzavřené distančním způsobem.

8.6. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby nebo služeb souvisejících se Službou nebo v případě změny provozních, organizačních nebo obchodních procesů Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Zákazníkovi na e-mail Zákazníka uvedený v Rozhraní minimálně 15 dní před účinností této změny. Zákazník má právo odmítnout změnu Podmínek a z toho důvodu ukončit užívání Služby. Pokud zákazník po účinnosti změny Podmínek užívá Službu i nadále, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky jsou účinné od 10.07.2023.